03/07/2021 So-Kyokushin Rostov-on-Don AGADZHANYAN-OISHI dojo took part in the Championship and Championship in Novorossiysk