On November 12-15, 2020 Rostov Regional Sports Public Organization Karate Federation Kyokushinkaikan
I held Interregional training camp AGADZHANYAN-OISHI DOJO Kyu test So-Kyokushin In Rostov-on-Don