On August 29-30, 2020Rostov Regional Sports Public Organization Karate Federation Kyokushinkaikan
I held Interregional training camp
AGADZHANYAN – OISHI DOJO
kyu test Dan test
So-Kyokushin in Rostov-on-Don