On November 15-17, 2019 Rostov Regional Sports Public Organization Karate Federation Kyokushinkaikan
I held Interregional training camp
AGADZHANYAN – OISHI DOJO
kyu test Dan test
So-Kyokushin in Rostov-on-Don