On November 23-25, 2018 Rostov Regional Sports Public Organization Karate Federation Kyokushinkaikan
I held Interregional training camp
Agadzhanyan Dojo – Oishi Dojo
kyu test Dan test
So-Kyokushin in Rostov-on-Don