SEMINAR KYU TEST 25-26 April Krasnoyarsk City SIBERIA