Kyokushin Midnight Sun Summer Camp 2014 (Norway)

Kyokushin Midnight Sun Summer Camp 2014
Tromso Norway June 12th-15th

Instructor:
Jiyuu Shibata Shihan (Japan) 6th Dan
Takuma Koketsu Senpai (Japan) 2nd Dan .. World Champion (Union)

  • Kihon
  • Idogeiko
  • Kata
  • Kumite

http://www.tromso-karateklubb.net/